\\\ MC-NET - Municipal Council Network ///

Сдружение на Югозападните общини
Клон София
Република България
Област София
2200 гр. Сливница
Пл. "Съединение" №1
Тел. 00359 73 88 22 75
Факс 00359 73 88 26 81
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Web: www.aswm.net

Партньор
Община Владичин хан
Република Сърбия
17510 гр. Владичин хан
Ул. "Светосавска" №1
Тел. 0038117472260
Факс 0038117473073
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Web: www.vladicinhan.org.rs


Електронни заседания на общинските съвети и комисии
Проектът включва уеб базиран софтуерен продукт за електронно управление на заседанията на общинските съвети, с цел оптимизиране на процесите и провеждане на безхартиени заседания на общинските съвети и комисии.

Електронно разпространяване на информацията за провеждане на безхартиени заседания 
Разработването на този специализиран софтуер за провеждане на безхартиени заседания на общинските съвети и има следните конкретни функции – да разпространява дневния ред и съответните материали за сесиите на общинските съвети, да разпространява документи и информация между постоянните и временните комисии на съвета, да организира информационния поток между секретариата и външни хора и организации, да осигурява търсене на база зададени критерии. Допълнителна възможност на софтуера е гражданите и гражданските организации да бъдат информирани чрез интегриране на публичната част на системата към интернет сайтове на съответните общини.

Софтуерна платформа за електронното управление на общинските съвети
Общата цел на проекта е насърчаване на използването на информационни и комуникационни технологии при провеждане на заседания на общинските съвети и комисии в местното управление, пренос на знания, обмяна на опит, споделяне на добри практики и развиване на успешни партньорски отношения.

Специфичните цели на софтуера за бехартиени заседания и електронно управление на общинските съвети
Внедряването на софтуерната система за електронно управление създава добри практики в местното самоуправление и е основа за разработване на бъдещи съвместни проекти.
Интегрирането на нови информационни услуги е стъпка за реализиране на концепцията за електронно управление в общините и цели подобряване на процеса за вземане на решения, споделянето на информация, повишаването на сигурността, безхартиено съхраняване на данни, лесната достъпност и много други ползи.
MC-NET - Municipal Council Network
Съобщение:
ID: {messages___id_raw} Дата: {messages___date_time}
Група: {messages___group} Тип на съобщението: {messages___message_type_raw}
Заглавие {messages___message_title_raw}
Описание:
{messages___message_text_raw}

Електронна система за управление на заседанията на общински съвети и комисии
Платформата представлява модерен инструмент за електронно управление на заседанията на общинските съвети и комисиите. Предвидено е софтуера да се ползва от общински съветници, кмет и зам. кметове, секретари на община и общински съвет. Системата служи за организиране на дневния ред на сесиите, досиетана общинските съветници, списъци на комисии, публикуване на данни за заседанията, информация дневния ред, публикуване на решения, протоколи, споделяне на електронни документи и материали, изпращане на електронни съобщения до общинския съвет и определени комисии и много други възможности. Данните се съхраняват и архивират централизирано, а електронните материали са постоянно на разположение и могат да бъдат достъпни по всяко време на денонощието чрез стандартен интернет браузър в зависимост от определените потребителски права.

Функционалности на платформата
Платформата осигурява възможност за съхраняване и споделяне на информация и електронни документи във връзка с организиране и провеждане на заседания на общински съвети и комисии. Електронните досиета на заседанията включват информация за заседанията, дневния ред, данни за проведени гласувания, решения, протоколи, материали за заседанията, документи, файлове и други. Софтуерната платформа дава възможност за споделяне на сканирани хартиени документи, скици и планове, текстови документи, електронни таблици, графики, снимкови материали, становища и много други. Софтуерът включва функционалности за изпращане на електронни съобщения до общинските съветници и членове на комисии, с цел изпращане на писма, покани и други материали и файлове.

Предимства на системата
Електронната система за управление на заседанията на общинските съвети и комисиите има следните еднозначни предимства:
- Електронни досиета на заседанията на общинския съвет и комисиите
- Лесна достъпност от всички общински съветници
- Спестяване на време и разходи
- Централизирано съхранение на информацията
- Платформена независимост на системата
- Лесна достъпност от всяка точка през интернет
- Ползване чрез лаптопи, таблиети и смартфони
- Големи възможности за търсене и филтриране
- Централизирано съхранение и архивиране на документите
- Многообразни функционалности на системата
- Безхартиено провеждане на заседанията
- Полезен екологичен ефект от спестяване от хартия и тонери

Пълна информация за софтуера
Подробна информация за софтуера на сръбски можете да изтеглите от тук.
Подробна информация за софтуера на български можете да изтеглите от тук.


Електронен общински съвет
Е-Общински съвет"Е-Общински съвет" е софтуерна платформа за модерно електронно управление на заседанията на общински съвети и комисии. Потребители на системата са общински съветници, кметове и заместник кметове, секретари на общини и общински съвети. Системата служи за организиране на дневния ред на сесиите, досиета на общинските съветници, списъци на комисии, публикуване на данни за заседанията, информация за дневния ред, публикуване на решения, протоколи, споделяне на електронни документи и материали, изпращане на електронни съобщения до членовете на общинския съвет и определените комисии, както и много други възможности. Данните се съхраняват и архивират централизирано, а електронните материали са постоянно на разположение и могат да бъдат достъпни по всяко време на денонощието чрез интернет браузър.
Функционалности на платформата
Електронни заседания - Общински съвети"Е-Общински съвет" е електронната система осигуряваща възможност за съхраняване и споделяне на информация и електронни документи във връзка с организиране и провеждане на заседания на общински съвети и комисии. Електронните досиета на заседанията включват информация за заседанията, дневен ред, данни за проведени гласувания, решения, протоколи, материали за заседанията, документи, файлове и други. Софтуерната платформа дава възможност за споделяне на сканирани хартиени документи, скици и планове, текстови документи, електронни таблици, графики, снимкови материали, становища и много други. Софтуерът включва функционалности за изпращане на електронни съобщения до общинските съветници и членовете на комисии, например писма, покани и други материали и файлове.
Предимства на системата
Е-Общински съвет"Е-Общински съвет" е платформа за управление на заседанията на общинските съвети и комисиите, която има следните силни предимства: съхраняване на електронни досиета на заседанията на общинските съвети и комисии, лесна достъпност от всички общински съветници, спестяване на време и разходи, централизирано съхранение и архивиране на информацията, платформена независимост на системата, лесна достъпност от всяка точка през интернет, ползване чрез лаптопи, таблети и смартфони, големи възможности за търсене и филтриране на данните, централизирано съхранение и архивиране на история на заседанията и документите, многообразни функционалности на системата, безхартиено провеждане на заседанията, полезен екологичен ефект от спестяване от хартия и тонери, както много други полезни функционалности.
 
Project "Establishment of Cross-border Network among the Municipal councils in the cross - border region - MC-NET".
The project is co-funded by EU trough the IPA Cross-Border Programme CCI number 2007CB16IPO006.
This product is developed with the financial support of EU.

Още статии ...

  1. About