\\\ MC-NET - Municipal Council Network ///
Категория: Uncategorised

Електронни заседания на общинските съвети и комисии
Проектът включва уеб базиран софтуерен продукт за електронно управление на заседанията на общинските съвети, с цел оптимизиране на процесите и провеждане на безхартиени заседания на общинските съвети и комисии.

Електронно разпространяване на информацията за провеждане на безхартиени заседания 
Разработването на този специализиран софтуер за провеждане на безхартиени заседания на общинските съвети и има следните конкретни функции – да разпространява дневния ред и съответните материали за сесиите на общинските съвети, да разпространява документи и информация между постоянните и временните комисии на съвета, да организира информационния поток между секретариата и външни хора и организации, да осигурява търсене на база зададени критерии. Допълнителна възможност на софтуера е гражданите и гражданските организации да бъдат информирани чрез интегриране на публичната част на системата към интернет сайтове на съответните общини.

Софтуерна платформа за електронното управление на общинските съвети
Общата цел на проекта е насърчаване на използването на информационни и комуникационни технологии при провеждане на заседания на общинските съвети и комисии в местното управление, пренос на знания, обмяна на опит, споделяне на добри практики и развиване на успешни партньорски отношения.

Специфичните цели на софтуера за бехартиени заседания и електронно управление на общинските съвети
Внедряването на софтуерната система за електронно управление създава добри практики в местното самоуправление и е основа за разработване на бъдещи съвместни проекти.
Интегрирането на нови информационни услуги е стъпка за реализиране на концепцията за електронно управление в общините и цели подобряване на процеса за вземане на решения, споделянето на информация, повишаването на сигурността, безхартиено съхраняване на данни, лесната достъпност и много други ползи.