\\\ MC-NET - Municipal Council Network ///
Категория: Uncategorised

Електронна система за управление на заседанията на общински съвети и комисии
Платформата представлява модерен инструмент за електронно управление на заседанията на общинските съвети и комисиите. Предвидено е софтуера да се ползва от общински съветници, кмет и зам. кметове, секретари на община и общински съвет. Системата служи за организиране на дневния ред на сесиите, досиетана общинските съветници, списъци на комисии, публикуване на данни за заседанията, информация дневния ред, публикуване на решения, протоколи, споделяне на електронни документи и материали, изпращане на електронни съобщения до общинския съвет и определени комисии и много други възможности. Данните се съхраняват и архивират централизирано, а електронните материали са постоянно на разположение и могат да бъдат достъпни по всяко време на денонощието чрез стандартен интернет браузър в зависимост от определените потребителски права.

Функционалности на платформата
Платформата осигурява възможност за съхраняване и споделяне на информация и електронни документи във връзка с организиране и провеждане на заседания на общински съвети и комисии. Електронните досиета на заседанията включват информация за заседанията, дневния ред, данни за проведени гласувания, решения, протоколи, материали за заседанията, документи, файлове и други. Софтуерната платформа дава възможност за споделяне на сканирани хартиени документи, скици и планове, текстови документи, електронни таблици, графики, снимкови материали, становища и много други. Софтуерът включва функционалности за изпращане на електронни съобщения до общинските съветници и членове на комисии, с цел изпращане на писма, покани и други материали и файлове.

Предимства на системата
Електронната система за управление на заседанията на общинските съвети и комисиите има следните еднозначни предимства:
- Електронни досиета на заседанията на общинския съвет и комисиите
- Лесна достъпност от всички общински съветници
- Спестяване на време и разходи
- Централизирано съхранение на информацията
- Платформена независимост на системата
- Лесна достъпност от всяка точка през интернет
- Ползване чрез лаптопи, таблиети и смартфони
- Големи възможности за търсене и филтриране
- Централизирано съхранение и архивиране на документите
- Многообразни функционалности на системата
- Безхартиено провеждане на заседанията
- Полезен екологичен ефект от спестяване от хартия и тонери

Пълна информация за софтуера
Подробна информация за софтуера на сръбски можете да изтеглите от тук.
Подробна информация за софтуера на български можете да изтеглите от тук.