\\\ MC-NET - Municipal Council Network ///
Категорија: Uncategorised

Електронски састанци општинских већа и одбора
Пројекта обухвата веб софтверски производ намењен за електронско управљање састанцима општинских већа, у циљу оптимизације процеса и вођење безпапирних састанака општинских већа и комисија.

Електронска дистрибуција информација и безпапирни састанци 
Развој овог специјализованог софтвера за вођење безпапирних састанака општинских већа има следеће специфичне функције - дистрибуира програме и материјале за седнице општинских већа, дистрибуира докумената и информације између сталних и привремених комисија и одбора, организује проток информација између Секретаријата и спољни људи и организује претрагу на основу наведених критеријума. Додатна могућност софтвера је да оспособи грађане и организације цивилног друштва да буду информисани.

Софтверска платформа за електронско управљање општинског већа
Општи циљ пројекта је да промовише коришћење информационих и комуникационих технологија у вођењу састанака општинских већаи одбора у локалној самоуправи, трансфера знања, размену искустава, најбољих пракси и развијање успешне партнерскесарадње.

Специфични циљеви софтвер за безпапирна заседања и електронско управљање општинским већима
Софтвер спроводи електронску контролу и креира Добру праксу у локалној власти те представља основ за развој будућих заједничких пројеката. Интеграција нових информационих услуга је корак који доприноси концепту е-управе у општинама и има за циљ да унапреди процес доношења одлука, размену информација, унапређење безбедности, безпапирно складиштење, лаку доступност и многе друге погодности.